Human Rights House

Books

Biblioteka ljudskih prava

 1. O Biblioteci ljudskih prava

  Prva regionalna Biblioteka ljudskih prava otvorena je u Kući ljudskih prava i demokratije u decembru 2012 godine.

  Biblioteka ljudskih prava je javni prostor, dostupan aktivistima/kinjama civilnog društva, studentima/kinjama i istraživačima/cama koji žele da se bave istraživanjem ljudskih prava.
  Ova specijalizovana biblioteka sadrži sve dostupne izvore teorije i prakse ljudskih prava. Na jednom mestu zainteresovani mogu da nađu adekvatnu literaturu, da čitaju, uče i istražuju.

  Više od 9000 naslova, koji se nalaziti u samoj bibilioteci, bave se temama kao što su: tranzciona pravda, manjinska prava, evropske integracije, građansko vaspitanje itd. Pored knjiga,
  dostupan je veliki broj izveštaja i priručnika iz ovih oblasti.

  Jedan deo publikacija biti dostupan za čitanje u Biblioteci, veliki deo knjiga moći će da se iznajmljuje.

  Biblioteka ljudskih prava ima za cilj da učni dostupnim sve relevantne izvore koje sadrže informacije i činjenice o ljudskih pravima i time doprinese izgradnji kulture poštovanja ljudskih prava
  i podizanju svesti o značaju razvoja teorije i prakse ljudskih prava u Srbiji.

  Svi oni koji žele da doniraju knjige i obogate biblioteku novim naslovima, knjige mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 17 časova u prostorije Biblioteke.

 2. Online Biblioteka ljudskih prava

  Osnovu Biblioteke čini on line biblioteka, koja je lako dostupna svima bez obzira gde se nalaze.

  Ova baza daje mogućnost zainteresovanima da dođu do detaljnih podataka o izdanjima koja se nalaze u Biblioteci ljudskih prava, ali i do informacija o svim relevatnim naslovima iz oblasti
  ljudskih prava koji se mogu naći u drugim bibliotekama.

  On line biblioteka sadrži i sekciju sa publikacijama u elektronskoj formi koju korisnici mogu da preuzmu.

  Na sajtu Biblioteke svi zaintresovani mogu da naprave korisnički profil (ili se uloguju preko svog Fejsbuk profila) koji im omogućava opcije poput pretrage i rezervacije knjiga.
  Čitaoci takođe imaju mogućnost da daju recenzije knjiga u vidu komentara. Diskusije o knjigama odvijaju se na forumu koji je sastavni deo on line biblioteke.

 3. Kuća ljudskih prava i demokratije
  Kuća ljudskih prava i demokratije je savez pet organizacija civilnog društva. Kuću čine sledeće organizacije:

  Misija

  Kuća ljudskih prava i demokratije edukuje građane o ljudskim pravima i načinu ostvarivanja ovih prava, zagovara konkretna zakonska rešenja i njihovu implementaciju u oblasti ljudskih prava
  i demokratizacije društva i nadgleda rad državnih institucija u ovim oblastima.

  Ciljevi

  U cilju ostvarivanja zacrtane vizije društva, Kuća ljudskih prava i demokratije radi na ostvarenju sledećih ciljeva:

  1. Implementacija principa poštovanja ljudskih prava u svim oblastima društvenog života u Srbiji, na osnovu relevantnih domaćih i međunarodnih standarda;
  2. Podizanje svesti građana o važnosti poštovanja ljudskih prava;
  3. Zastupanje žrtava kršenja ljudskih prava u strateškim slučajevima i unapređenje sudske prakse u oblasti ljudskih prava;
  4. Dokumentovanje stanja ljudskih prava, u cilju praćenja napretka u ovoj oblasti i kreiranja kolektivnog sećanja baziranog na suočavanju sa kršenjima ljudskih prava u bliskoj prošlosti;
  5. Izgradnja demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava kroz zagovaranje jačanja zakonskog i institucionalnog okvira i povećanje građanske participacije u svim oblastima društvenog života.

  U cilju ostvarenja navedenih ciljeva, članice Kuće ljudskih prava i demokratije koordiniraju svoje aktivnosti i svaka od njih doprinosi svojom ekspertizom i prethodnim iskustvom sprovođenju zajedničkih projekata.

  Kontakt Biblioteke ljudskih prava Kneza Miloša 4, Beograd
  +381113341854
  office@kucaljudskihprava.rs
  www.kucaljudskihprava.rs
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • ...
 • ...
 • >